Yazım ve Yayın Kuralları

YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

 

Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi yılda iki kez, nisan ve ekim aylarında yayımlanır. Derginin yayın dili Türkiye Türkçesidir.

Gönderilen yazılar, derginin yayın ilkeleri dikkate alınarak editörlük tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Editör incelemesinden geçen yazılar içerik ve biçim bakımından değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilir. Düzeltme istenen yazılar gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hâllerde tekrar incelenir. Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir.  Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi editörlüğüne aittir.

1. Değerlendirme süreci olumlu tamamlanan yazılar, yazar(lar)ı tarafından “Telif Hakkı Devri Sözleşmesi”ni imzalanarak Dergi iletişim adresine gönderildikten sonra yayımlanır.

2. Dergiye gönderilen yazıların incelenmeye alınması için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

3. Dergiye gönderilecek yazılar, Microsoft Word programında yazılmış olmalıdır.

4. Yazılar, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazılar bir adet CD kaydı veya e-posta yoluyla teslim edilmelidir.

Makalelerin kaynakça ile birlikte 20 sayfayı geçmemesi tercih edilir. Makalelerin en az 150 kelime civarındaki Türkçe ve İngilizce özetleri de yazıyla birlikte gönderilmelidir. Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir.

5. Yazıda paragraflar girintili olmalı, girintiler “tab” tuşu ile yapılmamalıdır.

Gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan yazılarda kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.

6. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil, makaleye iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu kapak sayfasında, yazar isimleri dışında metin başlığı ve iletişim bilgileri (yazışma adresi, e-posta, telefon) yer almalıdır.

7. Tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması amacıyla 10 x17 cm’lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı, tablo, şekil, resim, grafik vb. daha küçük punto ve tek aralık kullanılarak yazılmalıdır. Resim, grafik ve benzerlerinin ayrı bir dosya hâlinde ve jpg formatında kaydedilmesi baskı kalitesi açısından gereklidir.

8. Yazılarda Türk Dil Kurumunun Yazım (imlâ) Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

9. Yazılar; başlık, iletişim bilgileri (yazışma adresi, e-posta, telefon), Özet ve Anahtar Kelimeler; Abstract, Key Words, ana metin, tablolar, şekiller, gerektiğinde son notlar, kaynaklar, ekler, bölümlerini içermelidir.

Yazıların Gönderileceği Adres:

Kaynakların Düzenlenmesi

Metin içinde kaynak gösterme

1. Ana metindeki tüm göndermeler metin içi kaynak gösterme sistemi ile belirtilir. Metinde uygun yerde parantez açılarak, yazarın veya yazarların soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan sayfa numarası(ları) belirtilir. Aynı kaynaklara metinde tekrar gönderme yapılırsa yine aynı yöntem uygulanır; age., agm. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. Örnek: (Okay, 2010: 71-76)

2. Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa, parantez içinde yazarın adını tekrar etmeye gerek yoktur. Örnek: Özer (1995: 57), düşünce alışkanlıklarının “Ben” değeri toptancılığının ve tiryakiliğinin, en dolaysız ifadesi olduğunu söylemektedir.

3. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır. Örnek: (Postman ve Powers, 1996:122)

4. Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ibaresi kullanılmalıdır. Örnek: (Keyman vd., 1996: 149)

5. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek: (Erdoğan, 1997: 150; Gürbilek, 1993: 61)

6. Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar son not yöntemi kullanılarak gösterilmeli bu notlar 1,2,3 şeklinde sıralanmalıdır. Bu not içinde yapılacak göndermelerde de yukarıdaki yöntem uygulanmalıdır. Kaynaklar dipnot veya son not olarak gösterilmemelidir.

Metin sonunda kaynakların düzenlenmesi

1. Kaynaklarda sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.

2. Bir yazarın birden çok çalışması kaynaklarda yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapılan çalışmalar için yıldan sonra “a, b, c…” ibareleri kullanılmalı ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.

 

Kitap

Demir, Necati. (2006). Trabzon ve Yöresi Ağızları. Ankara: Gazi Kitabevi.

Bostancı, M. Naci. (1995). Toplum, Kültür ve Siyaset. Ankara: Vadi Yayınları.

 

Çeviri Kitap

POSTMAN, Neil ve Steve POWERS. (1996): Televizyon Haberlerini İzlemek. çev: Aslı Tunç. İstanbul: Kavram Yayınları.

 

Derleme Kitap

TUFAN, Hülya. der. (1995). Kamuoyu Kimin Oyu? İstanbul: Kesit Yayıncılık.

 

Derleme Kitapta Makale

BOURDIEU, Pierre. (1995). “Kamuoyu Yoktur”. çev. Hülya TUFAN. Kamuoyu Kimin Oyu? der. Hülya TUFAN. İstanbul: Kesit Yayıncılık.

 

Dergide Makale

ÜSTÜNLER, Fahriye. (2000). “Türkiye’de Demokrasi Tartışmalarının Düşünsel Arka Plânı: 1845-1950”ODTÜ Geliştirme Dergisi, 27 (1): 183-206.

 

Yayımlanmamış Tez

YILDIRIM BECERİKLİ, Sema. (1999). Örgüt Kültürü Oluşumunda Örgüt İçi İletişimin Rolü: Departmanlı Mağazacılık Sektöründe İç Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme: Beğendik A.Ş. Örneği.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Tebliğ

KAYMAS, Serhat. (2001). “Küreselleşme, Etnik Göç ve Ulus Devlet Üzerine Bir Değerlendirme”. ODTÜ 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 21-23 Kasım, Ankara.

 

İnternette Makale

ATABEK, Ümit. (1998). “İletişim Teknolojileri”. http://www.ilet.gazi.edu.tr. Erişim tarihi: 28.10.1998.