Belçika’da Türkçe Öğretimi Sorunları ve Öğretmen Görüşleri

Sayı: 3

Avrupa’da yaşayan soydaşlarımızın dillerini ve milli kimliklerini öğrenmeleri insani bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Konseyi’nin 25 Temmuz 1977 tarihli yönergesi göçmen çocuklarının anadili öğretimiyle ilgili olarak: “Üye devletler ulusal ve yasal koşulları doğrultusunda ve göçmenleri gönderen ülkelerin devletleri ile işbirliği içinde okul programlarıyla eşgüdümlü olarak anadili eğitimi ve öğretimi için uygun önlemleri alır” şeklinde daha hâlâ yürürlükte olan bir karar almıştır. Bu karar doğrultusunda Avrupa’da soydaşlarımızın yoğun yaşadıkları bölgelerde talep ettikleri takdirde seçmeli olarak anadil ve kültür dersleri alabilmektedirler. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Türk çocuklarına kendi ülkelerinde seçmeli olarak Türkçe ve Türk Kültürü Dersi eğitimi vermektedir. Bu araştırma, 2010-2011 öğretim yılında Belçika’nın çeşitli yerlerinde görev yapan öğretmenlerin Türkçe dersi hakkındaki görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri Belçika’nın çeşitli okullarında görev yapan, 5 Türkçe ve Türk kültürü öğretmeninin  yarı yapılandırılmış ankete verdikleri sorularla toplanmıştır. Veriler, kategoriler altında sınıflandırılarak sunulmuştur.  Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin, Türkçe dersinin işlenişine dair fikirleri sorulmuş olup daha iyi bir eğitim kalitesi adına tavsiyeleri alınmıştır. Öğretmenlerden elde edilen veriler ışığında önerilerle çalışma sonlandırılmıştır.


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , ,