Türkçenin İmla (Yazım) Sorunları

Sayı: 1

Günümüzde, başta dil bilimciler olmak üzere, Türk diline önem veren her birey tarafından, yazı dilindeki temel kurallara uymanın önemi üzerinde ısrarla durulmaktadır.

Yazım (imla) konusu, bir dilin yapısının ve ses ahenginin korunabilmesi açısından büyük önem taşır. Dildeki kelime ve yapıların nasıl yazılacağı ve bunların nasıl söyleneceği, yazım kurallarıyla ilgilidir. Bu bakımdan Türkiye Türkçesinin güncel sorunlarından birisi de yazım konusundaki tartışmalardır. Ülkemizdeki bu tartışmalar, esasında çok öncelere dayanır.1928’de Dil Encümeni tarafından yayımlanan ilk imla kılavuzundan (İmlâ Lügati) beri yazım konusu, sürekli gündemde kalmıştır.

Bu makalede geçmişten günümüze kadar imlamızda görülen değişiklikler üzerinde durulmuştur. Bu değişikliklerden yola çıkılarak günümüz Türkçesindeki imla konusu ve bu alanda yaşanan karmaşanın sonuçları değerlendirilmiştir. Türkçenin imla sorunlarını tespit etmek amacıyla bu konuda daha önce yapılan bilimsel araştırmalar incelenerek bazı çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ses, alfabe, imla, kılavuz, TDK.


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , , , ,