Irak’ta Türkçe Eğitiminin Dünü ve Bugünü

Sayı: 2

Ana dili eğitimi sayesinde kişisel gelişimini sağlayan insan, aynı zamanda, içinde yaşadığı toplumun ortak değerlerine sahip bir birey hâline gelir. Ulusal kimlik, onun sayesinde kazanılır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu çalışma, ana dili eğitiminin önemi ışığında, Irak’ta Türkçe eğitiminin durumunu inceleyerek yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak üzere hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ana dili, Türkçe eğitimi, Irak’ta Türkçe eğitimi.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Bilim Dili Olarak Türkçe

Sayı: 2

Bu çalışmada genel olarak Türkçenin bilim dili olma konusundaki yetkinliğinden bahsedilmiştir. Dil ve bilim dili kavramlarının açıklanması yapılmış, bilim dilinin taşıması gereken özelliklere yer verilmiştir. Bu belirleyicilerden yola çıkarak Türkçenin bilim dili olma konusundaki yetkinliği tarihsel, kültürel ve yapısal özellikleri çerçevesinde belirtilmiştir. Sonrasında Türkçenin bu konuda yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine değinilmiştir. Anahtar sözcükler: Dil, bilim dili, Türkçe, bilgi.

Anahtar Kelimeler: , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Hedef Kitlesi İçin Masal Ve Bir Masal Örneğinin İç Yapı İle Dil Bilgisi Özellikleri Bakımından İncelenmesi

Sayı: 2

Çalışmanın amacı, bir araç metin olarak masalın dil öğretimindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla, öncelikle masalın tanımı ve özelliklerinden bahsedilmiştir. Ardından II. kademe Türkçe eğitimindeki hedef kitlenin temel özelliklerine değinilmiştir. Son olarak da bir masal örneği hedef kitleye kazandırılması beklenen özellikler bağlamında incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Masal, Hedef kitleye görelik, Dil öğretiminde masal.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

İtalya’daki Türkolojik Bulgular: Moena’da Türk Kültürüne Dair İzler

Sayı: 2

Bu çalışmada, İtalya’nın Tarento bölgesinde yer alan Moena köyü ve bu köydeki 323 yıldır süregelen Türk kültürü anlatılmaktadır. Moena köyünde 323 yıldır süregelen yaşam tarzının nedenlerini irdelerken konuyu bilimsel boyutlarıyla ele alan raporların yanında, El Turco adlı romana da yer vermeyi uygun gördük. Çalışmamızı, Moena köyünün tanıtımı, Köyün “Rione Turchia” (Türk Bölgesi) adını alışı ve El Turco romanı ile günümüz Moena’sı şeklinde sıraladık. Son olarak da ülkemizde bu konuyla ilgili neler yapıldığını inceledik. Anahtar Kelimeler: İtalya, Türkoloji, El Turco, Moena Bölgesi.

Anahtar Kelimeler: , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Türkçenin Mevzuatla Korunabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Sayı: 2

Türkçenin bir dil olarak korunması çeşitli yasal düzenlemelerle sağlanmaya çalışılmıştır. Mevzuatta yer alan maddelerin yeterliliği birtakım ülkelerdeki dil yasaları örnekleriyle karşılaştırılmıştır. Geçmişten günümüze dil konusundaki hassasiyetin değişimi örneklerle sergilenmiştir. Türkçenin korunması çabaları da bu çalışmada yer almıştır. Anahtar Kelimeler: Türkçenin korunması, mevzuat, yasal dayanaklar.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarında Noktalama Kurallarına Uyma Düzeyleri: Erdemli İlçesi Örneklemi

Sayı: 2

Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını ve duraklama noktalarını belirtmek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak için noktalama işaretleri kullanılır. Bu yüzden dili kullanan her bireyin bu kurallara uyması gerekmektedir. Bu çalışma, dil kullanımı bakımından öğrencilerine model olması açısından ilköğretim ikinci kademe okullarında görev yapan öğretmenlerin yazılı sınav kâğıtlarında noktalama işaretlerini doğru kullanım düzeylerini belirlemek için yapılmıştır. Betimsel nitelikte olan bu araştırmanın evrenini Mersin iline bağlı Erdemli ilçesindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler; örneklemini ise Akdeniz İlköğretim Okulu, Alata İlköğretim Okulu, Yeşilyurt İlköğretim...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir