Türkçenin İmla (Yazım) Sorunları

Sayı: 1

Günümüzde, başta dil bilimciler olmak üzere, Türk diline önem veren her birey tarafından, yazı dilindeki temel kurallara uymanın önemi üzerinde ısrarla durulmaktadır. Yazım (imla) konusu, bir dilin yapısının ve ses ahenginin korunabilmesi açısından büyük önem taşır. Dildeki kelime ve yapıların nasıl yazılacağı ve bunların nasıl söyleneceği, yazım kurallarıyla ilgilidir. Bu bakımdan Türkiye Türkçesinin güncel sorunlarından birisi de yazım konusundaki tartışmalardır. Ülkemizdeki bu tartışmalar, esasında çok öncelere dayanır.1928’de Dil Encümeni tarafından yayımlanan ilk imla kılavuzundan (İmlâ Lügati) beri yazım konusu, sürekli gündemde kalmıştır. Bu makalede geçmişten günümüze kadar...

Anahtar Kelimeler: , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

İnternet Yoluyla Türkçe Öğretimi Ve Sorunları

Sayı: 1

Teknolojinin günümüz insanına sunduğu en önemli iki araç hiç kuşkusuz bilgisayar ve İnternettir. Bilişim teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişimden eğitim-öğretim de etkilenmektedir. Bu etkilenme dil öğretiminde diğer sosyal alanlara göre daha olumlu yönde gerçekleşmektedir. Dil öğretiminde yeni araçlara ve kaynaklara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretilen dile ait görsel ve işitsel materyallerin kullanımı öğretimi etkili kılmaktadır. Teknoloji sayesinde, kullanılan materyallerde yenilenmeler ve gelişmeler olmaktadır. Bu çalışmada İnternet yoluyla ve sanal sınıf teknolojileri ile dil öğretimi ele alınarak Türkçe öğretiminde nasıl kullanıldığı incelenmiştir. İncelemede Anadolu Üniversitesi...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimindeki Sorunlar

Sayı: 1

Bugün yurt dışında beş milyon civarında vatandaşımız yaşamaktadır. Yönümüzü Batı’ya çevirdiğimiz ve Batı’nın gelişmişlik oranı yüksek olduğu için özellikle Avrupa’da daha fazla vatandaşımız vardır. Avrupa’ya göç 1960’lı yıllarda başlamış ve hâlâ devam etmektedir. Geçici olarak başlayan bu göç zamanla kalıcı hâle gelmiştir. Bununla birlikte birçok sorun da getirmiştir. Bunlardan biri ve en önemlisi ana dili sorunudur. Beş milyon vatandaşımızın bir milyonunu, 4-19 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. Kendi kültürünü, tarihini unutmaması için yurt dışındaki Türk çocuklarının bunların aktarıcısı olan dilini öğrenmesi gerekir. Burada aile, öğretmen ve öğrencinin yanında...

Anahtar Kelimeler: , , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Türkiyede Ve Dünyada Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Sayı: 1

XXI. yüzyılda Türkçenin konuşulduğu coğrafya genişlemiş, buna bağlı olarak Türkçe öğrenme talepleri de artmıştır. Birçok devlet, Türkiye ile yakından ilgilenmiş ve Türkçe öğrenmek için istekli hâle gelmiştir. Böylelikle yabancılara Türkçe öğretimi alanı da büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu sebeple günümüzde Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkçe öğretim birimleri mevcuttur. Bu, Türkçe açısından güzel bir gelişme olmasına rağmen ne yazık ki Türkçenin yabancılara öğretimi alanı ile ilgili pek çok olumsuz durumla da karşı karşıyayız. Bu çalışmanın amacı da ilgili alana yönelik olumsuz durumları yani sorunları tespit edip çeşitli çözüm önerileriyle dilimizin öğrenilme...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Üniversitelerde Türkçe Öğretimi Sorunları

Sayı: 1

Günümüzde ilköğretimden yüksek öğretime kadar birçok insan dil becerileri konusunda sorunlar yaşamaktadır. Bunun temel nedeni öğrencilerin yeterli bir ana dili eğitimi alamamalarıdır. Öğretiminin her aşamasında Türk dili ile ilgili dersler almalarına rağmen bu kişilerin Türkçe konusunda sorunlar yaşaması ele alınması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı üniversitelerde Türkçe öğretiminde yaşanan sorunları ortaya koymak ve bu konuda çözüm önerileri sunmaktır. Yaklaşık otuz yıldır zorunlu olarak üniversite öğrencilerine okutulan Türk Dili derslerinin artık yeteri kadar etkili olmadığı görülmektedir çünkü ders programında otuz yıldır hiçbir değişiklik yapılmadığı için bu dersler...

Anahtar Kelimeler: , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Türk Soylulara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sayı: 1

Bu çalışmada Türkçenin çok büyük bir coğrafyada ve çok geniş bir insan kitlesi tarafından konuşulduğunu göstermek adına bazı bilgiler paylaşılmış ve Türk soylu öğrencilerin Türkiye Türkçesini öğrenirken karşılaştıkları bazı sorunlar göz önüne getirilmiştir. Bu sorunların içerisindeki en göze çarpanı alfabe problemidir. Çeşitli gramer ve kelime problemleri de örneklerle açıklanmıştır. Bu sorunlara karşı çözüm önerileri de irdelenmiş ve çözüm önerilerinin çıkış noktasının Türk soylular arasında ortak bir iletişim dili oluşturmaktan geçtiği tespit edilmiştir.Bu ortak iletişim dilini oluşturma sürecinde bir büyük vazife Türkçe öğreticilerine düşmektedir. Ancak bu dili oluşturma...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir