Kitle İletişim Araçlarının Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Ana Dili Öğrenimi Ve Kimlik Algısı Üzerindeki Etkisi

Sayı: 5

İktisadi, coğrafi ya da toplumsal pek çok konu ile ilişkili olan göç kavramının temelinde, insan ihtiyaçları yatmaktadır. İnsanlar ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek, daha konforlu yaşam sürebilmek için yüzyıllardır yer değiştirme eylemini gerçekleştirmişlerdir. Bu yer değişiklikleri iyi bir yaşamın yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Göç edilen ülkelerin çoğu zaman, göçmen kişilerin alıştığı kültürden ve küçük yerleşim yaşantısından farklı bir yapıda olmaları bu sorunları doğuran temel etkenlerden bazılarıdır. Bilindiği üzere Türkler ana hatları ile batıda Balkanlar’dan doğuda Büyük Okyanusa; kuzeyde, Kuzey Buz Denizi’nden güneyde Tibet’e kadar olan...

Anahtar Kelimeler: , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

İşitme Engelli Öğrencilere Türkçe Eğitimindeki Bazı Sorunlar

Sayı: 4

Bu makalede, işitme engelli öğrencilere Türkçe eğitimi konusundaki bazı temel sorunlar maddeler halinde sunulmuştur. İşitme engelinin tanımı yapılarak temel sorunlar dört mad-de(Program ve Ders Kitabı, Öğretmenlerin Eğitimsizliği, Materyal Sorunu, Ders Saati) olarak ele alınmıştır. Öğrencilerin işitme engellerinden dolayı yaşıtlarına göre daha geriden gelişim gösterdikleri belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda kaliteli ve bilinçli bir eğitimle işitme engeli olan öğrencilerin engellerini kaldırabileceği ve yaşıtlarının eğitim seviyesine ulaşabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Görme Engellilere Türkçe Öğretiminin Sorunları

Sayı: 4

Türk Milli Eğitimi’nin özel amaçlarından biri olan fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması için engelli vatandaşların eğitimine önem verilmelidir. Verilecek eğitimin temelinde de ana dili dersi olan Türkçe dersi yer almaktadır. Görme engelli bireyler özellikleri gereği konuşma ve dinleme becerisini daha fazla kullanmaktadır. Ancak, herhangi bir becerideki eksikliğin tüm alanı olumsuz etkilediği de bilinmektedir. Bu nedenle görme engelli öğrencilere Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlar üzerinde durulmalı ve bu sorunlara çözüm yolları aranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Belçika’da Türkçe Öğretimi Sorunları ve Öğretmen Görüşleri

Sayı: 3

Avrupa’da yaşayan soydaşlarımızın dillerini ve milli kimliklerini öğrenmeleri insani bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Konseyi’nin 25 Temmuz 1977 tarihli yönergesi göçmen çocuklarının anadili öğretimiyle ilgili olarak: “Üye devletler ulusal ve yasal koşulları doğrultusunda ve göçmenleri gönderen ülkelerin devletleri ile işbirliği içinde okul programlarıyla eşgüdümlü olarak anadili eğitimi ve öğretimi için uygun önlemleri alır” şeklinde daha hâlâ yürürlükte olan bir karar almıştır. Bu karar doğrultusunda Avrupa’da soydaşlarımızın yoğun yaşadıkları bölgelerde talep ettikleri takdirde seçmeli olarak anadil ve kültür dersleri alabilmektedirler. Bu çerçevede...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri

Sayı: 3

Yazı duygu ve düşüncelerin sembollerle anlatılmasıdır. Sembollerin kullanışlı ve kolay yazılabilir olması yazan kişinin bu becerisini olumlu etkilemektedir. Demirel (1999: 59),   yazma becerisinin yazmakla öğrenildiğini belirtmekte ve eleştirel bir düşünme süreci olarak algılanmasını istemektedir. Güneş (2006: 17), bitişik eğik yazının amacının sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil,  aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesi olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden ülkemizde bitişik eğik yazının kullanılması uygun bulunmuştur. Bu çalışmada yapılandırılmış görüşme...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Irak’ta Türkçe Eğitiminin Dünü ve Bugünü

Sayı: 2

Ana dili eğitimi sayesinde kişisel gelişimini sağlayan insan, aynı zamanda, içinde yaşadığı toplumun ortak değerlerine sahip bir birey hâline gelir. Ulusal kimlik, onun sayesinde kazanılır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu çalışma, ana dili eğitiminin önemi ışığında, Irak’ta Türkçe eğitiminin durumunu inceleyerek yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak üzere hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ana dili, Türkçe eğitimi, Irak’ta Türkçe eğitimi.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir