İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri

Sayı: 3

Yazı duygu ve düşüncelerin sembollerle anlatılmasıdır. Sembollerin kullanışlı ve kolay yazılabilir olması yazan kişinin bu becerisini olumlu etkilemektedir. Demirel (1999: 59),   yazma becerisinin yazmakla öğrenildiğini belirtmekte ve eleştirel bir düşünme süreci olarak algılanmasını istemektedir. Güneş (2006: 17), bitişik eğik yazının amacının sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil,  aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesi olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden ülkemizde bitişik eğik yazının kullanılması uygun bulunmuştur. Bu çalışmada yapılandırılmış görüşme...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türküler

Sayı: 2

Yabancılara Türkçe öğretimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dilimizin önem kazanmasına paralel olarak dil öğreticilerimizin de çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olması; bunun yanı sıra Türk tarihini, kültürünü ve edebiyatını çok iyi bilmesi ve özümsemiş olması gerekir. Eğitimcilerimiz dil öğreticisi olmakla birlikte bir kültür elçisi olarak yetiştirilmelidir. Dil öğretimi demek, kültür öğretimi demektir. Bu bağlamda Türkçenin yabancılara öğretiminde türkülerimizden faydalanmak öğretimi zenginleştirecektir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde türküleri kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlara, türkü kullanımının faydalarına ve sınırlılıklarına; Karacaoğlan’ın...

Anahtar Kelimeler: , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Türkiyede Ve Dünyada Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Sayı: 1

XXI. yüzyılda Türkçenin konuşulduğu coğrafya genişlemiş, buna bağlı olarak Türkçe öğrenme talepleri de artmıştır. Birçok devlet, Türkiye ile yakından ilgilenmiş ve Türkçe öğrenmek için istekli hâle gelmiştir. Böylelikle yabancılara Türkçe öğretimi alanı da büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu sebeple günümüzde Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkçe öğretim birimleri mevcuttur. Bu, Türkçe açısından güzel bir gelişme olmasına rağmen ne yazık ki Türkçenin yabancılara öğretimi alanı ile ilgili pek çok olumsuz durumla da karşı karşıyayız. Bu çalışmanın amacı da ilgili alana yönelik olumsuz durumları yani sorunları tespit edip çeşitli çözüm önerileriyle dilimizin öğrenilme...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Üniversitelerde Türkçe Öğretimi Sorunları

Sayı: 1

Günümüzde ilköğretimden yüksek öğretime kadar birçok insan dil becerileri konusunda sorunlar yaşamaktadır. Bunun temel nedeni öğrencilerin yeterli bir ana dili eğitimi alamamalarıdır. Öğretiminin her aşamasında Türk dili ile ilgili dersler almalarına rağmen bu kişilerin Türkçe konusunda sorunlar yaşaması ele alınması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı üniversitelerde Türkçe öğretiminde yaşanan sorunları ortaya koymak ve bu konuda çözüm önerileri sunmaktır. Yaklaşık otuz yıldır zorunlu olarak üniversite öğrencilerine okutulan Türk Dili derslerinin artık yeteri kadar etkili olmadığı görülmektedir çünkü ders programında otuz yıldır hiçbir değişiklik yapılmadığı için bu dersler...

Anahtar Kelimeler: , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Türk Soylulara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sayı: 1

Bu çalışmada Türkçenin çok büyük bir coğrafyada ve çok geniş bir insan kitlesi tarafından konuşulduğunu göstermek adına bazı bilgiler paylaşılmış ve Türk soylu öğrencilerin Türkiye Türkçesini öğrenirken karşılaştıkları bazı sorunlar göz önüne getirilmiştir. Bu sorunların içerisindeki en göze çarpanı alfabe problemidir. Çeşitli gramer ve kelime problemleri de örneklerle açıklanmıştır. Bu sorunlara karşı çözüm önerileri de irdelenmiş ve çözüm önerilerinin çıkış noktasının Türk soylular arasında ortak bir iletişim dili oluşturmaktan geçtiği tespit edilmiştir.Bu ortak iletişim dilini oluşturma sürecinde bir büyük vazife Türkçe öğreticilerine düşmektedir. Ancak bu dili oluşturma...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir